VERBOD OP COMBINATIES IS GELEGENHEIDSWETGEVING

VERBOD OP COMBINATIES IS GELEGENHEIDSWETGEVING

Met de voorgestelde wijzigingen van de Kiesregeling en de Grondwet wordt de Surinaamse samenleving wederom geconfronteerd met een stuk gelegenheidswetgeving van een toevallig aan de macht zijnde politieke partij. Deze partij, de NDP, denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met het wijzigen van de kiesregeling en nu zelfs de Grondwet. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) meent dat als er toch wijzigingen moeten komen, laten wij dan ons kies- en bestuurlijk systeem als geheel direct grondig evalueren voordat de kiesregeling gewijzigd wordt. Fundamentele vraagstukken als ‘hoe willen wij dat het Surinaamse volk meer invloed op en inzicht krijgt in […] Read more

SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

Indien er morgen een grote olievondst is voor onze kust, dan is het Surinaams bedrijfsleven niet in staat om daar direct van te profiteren. Dat is vastgesteld in een studie die op initiatief van Staatsolie is gedaan door een gespecialiseerd buitenlands bedrijf. Volgens de kritiek die vanuit het bedrijfsleven is gekomen, is deze conclusie op zich wel juist, maar het beleid van met name bedrijven als Staatsolie zelf werkt niet bevorderend om het bedrijfsleven ‘ready’ te krijgen. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) is het eens met deze kritiek. Volgens de PALU zal vooral de regering meer moeten doen […] Read more

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

Bij de oprichting van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) nu 40 jaar geleden, leek de missie van de Surinaamse politiek na de juist verkregen staatkundige onafhankelijkheid, onmiskenbaar en duidelijk. De kolonie was gesticht om (meer dan 300 jaar lang) rijkdommen voor een kolonisator in Europa te produceren op basis van de meest ellendige arbeids- en leefomstandigheden voor de van heinde en verre aangevoerde arbeidsmacht. Het was nu de taak om die kolonie te herinrichten tot een samenleving, die voortaan voor zichzelf zou arbeiden om voor alle leden daarvan een menswaardig bestaan in welvaart en welzijn te scheppen…

 

Veertig plus […] Read more

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

De PALU heeft in een schrijven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee om informatie gevraagd over wat er nu precies gaande is bij de SLM. We hebben al moeten ervaren dat de werkers die jarenlang hun krachten aan de Suralco hebben gegeven volledig in de steek zijn gelaten door de presidentiële onderhandelingscommissie en in navolging daarvan ook door de regering. We zien dat Iamgold weigert om met een Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen aan tafel te gaan zitten als bemiddelaar bij een conflict met de arbeidersorganisatie. Dat multinationals vaak denken dat ze in Suriname de rechten van arbeiders kunnen […] Read more

PPP is nu dekmantel voor corruptie

PPP is nu dekmantel voor corruptie

Het begrip PPP, Public Private Partnership, begint een dekmantel te worden voor corruptie. Tenminste, als we kijken naar de manier waarop dat door de huidige regeringspartij wordt toegepast. Tot deze conclusie komt de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok.

Middelen van de gemeenschap worden gesluisd naar een bepaalde partijtopper, die het dan zogenaamd geweldig doet als ondernemer, en die de middelen deels terugvloeit richting de partij. Deze manier van handelen sluit andere ondernemers volledig uit en verarmt de samenleving verder.

Hok ziet een direct verband tussen deze manier van handelen van de regeringspartij en de onlangs in […] Read more

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

Gisteravond (29 oktober) laat is met verontwaardiging geconstateerd dat op het terrein van het PALU Centrum aan de Kafiluddistraat de PALU en PRIDE vlaggen in brand stonden. Er zijn door onverlaten de touwen doorgesneden, vlaggen omlaag gehaald en vervolgens in brand gestoken. Het vermoeden bestaat dat de beweegredenen gezocht moet worden in het feit dat de PRIDE vlag was gehesen. Het in brand steken van de PALU en PRIDE vlag maakt duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan naar het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer in de Surinaamse samenleving. Er is aangifte gedaan bij de […] Read more

CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

De concept Alcoa-deal die de President bij De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingediend ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) is nog nadeliger voor Suriname dan al werd gedacht. Niet alleen wordt de Staat, wij met z’n allen dus, voor honderden miljoenen US dollars benadeeld. Ook de mensen in het district Para wiens grond op de een of andere manier is gebruikt door Suralco worden heel ernstig ingekort in hun rechten. Met het geld dat wij als land mislopen door het handelen van de President en de regering, hadden alle financiële problemen in het onderwijs en in de gezondheidsector kunnen […] Read more

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

Het lijkt er steeds meer op dat de ontwikkelingsideologie van de NDP regering gestoeld is op het bevoordelen van een kleine groep van partijloyalisten, terwijl het volk verarmt. Zo bleek bij de opening van de nieuwe rijstpelmolen te Wageningen dat ook weer een NDP topper achter de investering zit. De “succesvolle” ondernemer is dezelfde NDP topper die president commissaris is bij SML Wageningen en nog overige functies bekleed binnen andere overheidsinstituten. Het is bijna voorspelbaar in wiens voordeel de “huurovereenkomst” met SML Wageningen is gesloten. Investeringen in de agrarische productie zouden het resultaat moeten zijn van een samenhangend regeerbeleid gericht […] Read more

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

De wijze waarop we vuil verwerken te Ornamibo is niet alleen slecht voor mens en milieu, het is ook nog verspilling van geld. Bovendien is het niet duurzaam omdat de berg afval niet oneindig kan groeien. Deze discussie wordt telkens weer actueel als omwonenden weer de dupe worden van misstanden op de vuilstortplaats, zoals de afgelopen dagen met de vuilbrand. Ook Paramaribo kreeg een deken van stinkende en mogelijk giftige rook over zich heen. Het verontrustende hierbij is dat de bemoeienissen van de regering wederom beperkt zijn gebleven tot het bestrijden van de brand. Een visie op afval en afvalverwerking […] Read more

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

In de visie van de PALU heeft altijd gegolden dat alle groepen en sectoren in de samenleving daadwerkelijk betrokken moeten zijn en moeten profiteren van de nationale ontwikkeling van Suriname. Al vanaf het Nationaal Urgentie Programma 1977 heeft bijvoorbeeld het achtergestelde binnenland daarom een bijzondere plaats gehad in de ontwikkelingsvisie van de PALU. Gegeven de huidige achterstanden van het binnenland geldt nog steeds dat de binnenlandse samenlevingen versneld moeten worden geïntegreerd in onze nationale ontwikkeling. Deze visie zal worden uitgedragen door de PALU vertegenwoordiging bij de Liba Krutu onder leiding van het DNA lid Cleon Gonsalves.

 

BEWAREN VAN EENHEID

Al heel lang […] Read more