BEDREIGINGEN VP ZIJN A-NATIONAAL EN STRIJDIG MET GRONDWET

De politieke partijen A20, Doe, PALU, HVB en APS hebben geschokt maar ook met verbazing gereageerd op de bedreigingen die door de vice-president (VP) zijn geuit aan het adres van de advocate Serena Essed en het Constitutioneel Hof (CHS). De bedreigingen zijn niet alleen A-nationaal, maar strijdig met de Grondwet die elke burger toestaat om een eigen mening te hebben. Voorts druisen de bedreigingen in tegen hetgeen is overeengekomen in het regeerakkoord dat getekend is door de huidige regeercoalitie waar de ABOP deel van uitmaakt. A20, Doe, PALU en APS spreken de zorg uit voor niet alleen de nationale schade maar ook de internationale schade die Suriname zal hebben door de gewraakte uitspraken van de VP.

Dat Ronnie Brunswijk zelf aangeeft dat de uitspraken niet zo zijn bedoeld maakt niet veel uit. ABOP claimt een nationale partij te zijn en dan mag het volk ook een nationale opstelling verwachten van de voorzitter van ABOP. Ook bekleedt Brunswijk de functie van VP en hoort hij als zodanig standpunten in te nemen in het voordeel van de gehele samenleving. Bovendien is een regeerakkoord getekend waarin duidelijk is overeengekomen “instelling commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, herziening van de Grondwet en het kiesstelsel”. De uitspraken van Brunswijk staan hier lijnrecht tegenover en maakt wederom duidelijk dat het volk en de marron bevolking in het bijzonder voor de gek is gehouden door de huidige coalitie. Als het bekend is dat de marron bevolking op straat zal komen samen met Brunswijk, waarom is hij zelf in een regeerakkoord overeengekomen de evaluatie van het kiesstelsel?

Door een advocaat en het grondwettelijk verankerde instituut, het CHS, te bedreigen heeft Brunswijk voorts grote schade toegebracht aan de staat Suriname die gebaseerd is op het goed functioneren van drie organen die elkaar moeten bewaken: de Uitvoerende Macht (de regering), de Rechtsprekende Macht (de rechters en advocaten, waar het CHS deel van is) en de Wetgevende Macht (De Nationale Assemblee). Ook lijdt Suriname internationaal schade omdat met deze uitspraken aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is gekomen. Na de schade die Suriname geleden heeft door de mishandeling van een journalist onder het toeziend oog van de VP, is de schade door deze vergaande uitspraken bijzonder ernstig te noemen.

Binnen onze staatsinrichting heeft elke burger het recht een mening te hebben over het kiesstelsel en die te uiten. Dit is grondwettelijk vastgelegd. Elke burger die van mening is dat het huidig kiesstelsel “ongrondwettelijk” is vervolgens vrij om het Constitutioneel Hof een mening hierover te vragen, zo ook advocate Serena Essed. Volgens dezelfde grondwet mag ook Brunswijk een mening hebben over het huidig kiesstelsel. Maar om over te gaan om de advocate Serena Essed en het Constitutioneel Hof te bedreigen voor een eventuele wijziging van het kiesstelsel is erg ondoordacht en tegen de Grondwet.

Bovendien is het onduidelijk waarom Brunswijk van mening is dat een eventuele wijziging van ons kiesstelsel nadelig zou zijn voor hem, de ABOP en naar zijn zeggen, voor de marron bevolking. Want duidelijk moet zijn dat de marron bevolking net als andere bevolkingsgroepen, Surinamers zijn die dezelfde noden en behoeften hebben, zoals goede werkgelegenheid, bereikbare gezondheidszorg en goed onderwijs. Elke zich nationaal noemende politieke leider zou zich moeten inzetten voor verbetering van deze voorzieningen waarbij elke Surinamer wordt meegenomen, ook de marrons. Helaas hebben we tot nu toe gezien dat de VP (samen met de President) tot nu toe een regeerbeleid heeft gevoerd waarin slechts een kleine groep van “Friends and Family” wordt bevoordeeld, zelfs ten koste van de eigen (marron)achterban. Dit regeerbeleid is gebleken nog schadelijker te zijn ook voor de eigen marron achterban, dan een nog te formuleren eventuele wijziging van het kiesstelsel.

Om de hierboven genoemde schade zoveel als mogelijk te beperken, roepen A20, Doe, PALU, HVB en APS de vice-president Ronnie Brunswijk op om zo snel als mogelijk de bedreigingen in te trekken en de verontschuldigingen aan te bieden aan mevrouw Essed en het CHS. Ook roepen de politieke partijen de vice-president op om inhoudelijk het “Friends and Family” regeerbeleid te wijzigen in het voordeel van elke Surinamer, inclusief de gehele marron bevolking en de inheemsen die in het verre binnenland wonen.

De politieke partijen A20, Doe, PALU, HVB en APS.

Facebook Comments