Doelstellingen van de PALU

Uit de statuten van de PALU:

  1. De PALU stelt zich ten doel om door politieke actie in ruimste zin, de op onderschikking en uitbuiting van volk gerichte maatschappelijke orde in Suriname te wijzigen in een op welvaart en welzijn van het volk gerichte democratische, sociaal rechtvaardige maatschappelijke orde en om ook overigens de voorwaarden te scheppen voor de optimale ontwikkeling van het Surinaamse volk in onderlinge harmonie en in harmonie met de wereldgemeenschap.
  2. De PALU gaat ervan uit, dat haar doelstellingen overeenstemmen met de aspiraties van het merendeel van het Surinaamse volk, dat voor de verwezenlijking van die doelstellingen moet worden georganiseerd onder leiding van een hechte eenheid van arbeiders en landbouwers, van welke eenheid zij de grondslag is.
  3. De PALU baseert haar politiek op een nauwgezette studie van de Surinaamse samenleving in zijn historische context en in zijn internationale samenhang en acht een creatieve interpretatie van de concrete Surinaamse situatie tegen deze achtergrond te allen tijde een voorwaarde voor effectieve verwezenlijking van haar doelstellingen.