Samen kiezen voor één Suriname, RADICAAL ANDERS!

Telkens weer, vlak voor de verkiezingen, presenteren vrijwel alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s in de vorm van wensenlijstjes. Maar na de verkiezingen zien we telkens weer een totaal ander beleid dan wat beloofd was. Geen wonder dan, dat al bij de vorming van de coalities het niet meer gaat over die fantastische verkiezingsprogramma’s, maar alleen nog over ‘de knikkers’: wie krijgt welk ministerie, welke positie in de overheid en overheidsbedrijven, welke ambassades etc. Verkiezingsprogramma’s zijn tegenwoordig meer symbolische beloften op papier geworden. Het nakomen van die beloftes blijkt in feite niet belangrijk. Achteraf blijken de kortetermijnbelangen van een kleine groep belangrijker te zijn. Op deze manier blijft ons land vrijwel stilstaan.

 

We hebben al te veel tijd verloren sinds de onafhankelijkheid. De PALU zou willen dat we een paar grote stappen vooruit kunnen maken met Suriname. Maar dan moeten we niet bang zijn om radicaal anders te denken en te handelen. Radicaal betekent hier niet alleen ingrijpend of drastisch, maar vooral vernieuwend en visionair. Radicaal betekent ook dat nu de huidige regering het volk nog verder heeft verarmd, teruggaan naar de vorige regering slechts kleine veranderingen zal brengen in het toekomstige regeerbeleid. Het volk zal daarom bij de komende verkiezingen radicaal anders moeten stemmen dan ze heeft gedaan bij de afgelopen twee verkiezingen.

 

De partij introduceert het PALU-CONCEPT, een leidende visie met voorstellen voor radicale vernieuwingen in onze planning, ons verdienmodel en de fysieke inrichting en benutting van ons grondgebied. Voor de dringende aanpak van onze veiligheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en corruptie pleit de PALU voor een drastische aanpassing van de Staatsbegroting en de versterking van onze controlerende instituten. Met een verbeterde organisatie, meer budget en meer toezicht, waarbij de samenleving wordt betrokken, kunnen deze urgente problemen effectief worden aangepakt.

 

We nodigen u uit om samen met ons dit concept te verfijnen tot het PALU-verkiezingsprogramma, waarmee we aan de onderhandelingstafel willen zitten bij het opstellen van het regeerprogramma voor de volgende coalitie. Wij kijken ernaar uit om samen met u het PALU-CONCEPT en daarmee onze gezamenlijke toekomst te bespreken.Wat is het zwakste punt in het bestuur van ons land?

De beslissingen die worden genomen door onze beleidsmakers, zijn te vaak gericht op het oplossen van noodsituaties waar zij vaak zelf de oorzaak van zijn. Bijvoorbeeld de haastige overmaking van U$700.000 nadat zelfs de buffervoorraad van ons Academisch Ziekenhuis op was. Neem ook het abrupt terugdraaien van het doorstroomsysteem dat als onderwijsvernieuwing werd uitgerold in de coronacrisis, of de vele presidentiële commissies om het eigen vastgelopen beleid aan te pakken.

 

En de mensen die de beslissingen nemen lijken vooral gefocust op korte termijnresultaten, zonder echt na te denken over wat goed is voor ons allemaal op de lange termijn. Dit leidt tot onsamenhangende acties, zelfs als ze op het eerste gezicht gunstig lijken. Denk aan het binnenhalen van het IMF met hun vernietigende OMO-recept, of de niet doordachte bouw van de Corantijnbrug. En wat te zeggen van de bereidheid om een half miljoen hectare maagdelijk bos te laten vernietigen zodat Mennonieten daarop kunnen landbouwen? Dit zijn enkele van de vele onsamenhangende acties die ook niet besproken zijn in het eigen verkiezingsprogramma of het regeerakkoord van 2020.

 

Waar het uiteindelijk op neerkomt is het telkens weer voortrekken van een kleine groep “Friends and Family”. Vandaag de dag maken gekozen assembleeleden zich openlijk schuldig aan corruptie door zich te bevoordelen, onder andere met grondhuurpercelen. Een gedrag dat op de korte termijn gericht is en dat zelfs algemeen geaccepteerd lijkt te worden in de samenleving.

 

Door het gebrek aan een lange termijnplanning experimenteert elke coalitie met nieuwe ideetjes en projecten die vaak mislukken maar aan de andere kant, bij succes niet worden voortgezet door de volgende regering. De gevolgen zijn dan ook voor de hand liggend. Zo wordt het ondernemerschap nog steeds belemmerd en er ontstaan veel te weinig nieuwe werkplaatsen. Hierdoor zoeken veel mensen liever een baan bij de overheid. De zorg voor mensen met een beperking en ouderen verslechtert, en er is nauwelijks beleid voor jeugdzorg. Afgestudeerden kunnen moeilijk geschikt werk vinden, en tegelijkertijd blijven armoede en criminaliteit toenemen. De problemen blijven groeien en mensen verlaten het land, terwijl juist iedereen nodig is om ons land te ontwikkelen.

 

Dit voor Suriname verwoestende korte termijnbeleid zal daarom radicaal plaats moeten maken voor een op de lange termijn gericht regeerbeleid.Voor de leefbaarheid van ons land ziet de PALU als belangrijkste radicale vernieuwing:
Het verplicht stellen van lange-termijnontwikkelingsplannen, die vervolgens wettelijk worden vastgelegd.

Deze aanpak omvat om te beginnen een open discussie met het Surinaamse volk over de ambities en onze gezamenlijke visie voor de komende 20, 30 of 35 jaar. Hierdoor krijgt iedereen duidelijkheid over wat we als volk willen bereiken en de prioriteiten die we daarom vandaag moeten stellen. Als we kunnen bedenken waar we over 35 jaar willen zijn, hoe we willen dat Suriname eruit moet zien, dan weten we ook wat we vanaf 2025 moeten doen.

Verkiezingsprogramma’s geven vaak een vertekend beeld van wat ontwikkelingsplanning echt inhoudt. Een lijst met alleen mooie wensen over goede zorg, modern onderwijs en integer leiderschap is zeker niet genoeg voor een krachtig en samenhangend regeerbeleid. Een lange-termijnontwikkelingsplan dwingt opeenvolgende regeringen om aan de uitvoering van die plannen te blijven werken. In een lange termijn ontwikkelingsplan schetsen we samen de toekomst die we willen bouwen, zodat we weten welke stappen we vanaf vandaag moeten zettenAllerlei vragen kunnen daarbij opkomen: Hoe zouden wij, gebruikmakend van bijvoorbeeld onze natuurlijke hulpbronnen, duurzame ontwikkeling op gang kunnen brengen en tegelijk kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen voor grote groepen Surinamers kunnen scheppen? Wat moet er gebeuren om Districts- en Ressortraden een belangrijkere rol te geven in de lokale ontwikkeling? Welke gronden reserveren we voor High-Tech landbouw, en waar bouwen we nieuwe woonwijken, dorpen of steden? Waar liggen onze kansen op de internationale markten en hoe gaan we onze producten verbeteren? Hoe beschermen we ons tegen de stijgende zeespiegel en hoe zorgen we voor meer veiligheid, zodat iedereen hier in vrede kan leven?
Onze dromen voor de toekomst bepalen wat we vandaag doen.De PALU roept op tot een radicale verandering in het bestuur van ons land, waarbij het Surinaamse volk actief betrokken wordt bij het vormgeven van de toekomst. Wij stellen voor dat de regering voortaan wordt aangestuurd door een breed gedragen lange termijn ontwikkelingsplan, verankerd in de wet. Laten wij samen de doelen vaststellen die we bijvoorbeeld in 2060 willen hebben bereikt.Wil jij een bijdrage leveren aan de bovenstaande visie? Vul dan het onderstaande formulier in.Please enter your email, so we can follow up with you.

Een radicale uitbreiding in ons verdienmodel moet de opbrengsten opleveren waarmee wij goede zorg, modern onderwijs en versterkende uitkeringen zullen moeten betalen.

We komen uit een verleden waarin o.a. de landbouw altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld voor zowel de inkomsten van de staat als de werkgelegenheid. Het is dan ook logisch dat wij nog steeds in die richting kijken voor verdere ontwikkeling. Dus zoiets als meer rijst, meer goud, meer bananen etc. Zouden wij met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen in de wereld, niet ook onze aandacht moeten te laten gaan naar andere sectoren? Met te weinig geld, kan er niet voldoende geïnvesteerd worden in de mens.Suriname at your service.

Het is tijd om ambitie te tonen en onze horizon te verbreden. De PALU gaat ervan uit dat met de kracht van ons volk, wij goed in staat zijn om een nieuwe krachtige impuls te geven aan onze economie. Daarom stellen we voor om serieus nieuwe opties te overwegen die aansluiten op de bruisende energie en ambitie van onze jonge bevolking.

De PALU gelooft dat bijvoorbeeld de Internationale Dienstverlening bijzonder goede kansen biedt. Als wij goed internet tot basisvoorziening maken moet het mogelijk zijn om vanuit Suriname allerlei diensten aan te bieden over de gehele wereld. En in de verwachting van de grote stroom oliedollars uit de offshore, waarom zou het niet mogelijk zijn om op basis daarvan een rol te spelen in de internationale financiële dienstverlening?

 

De inkomsten uit onze Internationale Dienstverlening zullen de overheid meer ruimte bieden om bestaande duurzame sectoren, zoals de bosbouw, landbouw en toerisme etc. versneld te moderniseren, of daar nieuwe aan toe te voegen.Wil jij een bijdrage leveren aan de bovenstaande visie? Vul dan het onderstaande formulier in.Please enter your email, so we can follow up with you.

Een radicale reorganisatie van ons land moet meer ruimte creëren voor een krachtige economische groei, zodat de levensstandaard voor iedereen op korte termijn verbetert en armoede teruggedrongen wordt.De radicale veranderingen in de fysieke inrichting van ons land moeten de Surinaamse gemeenschap ten goede komen en duurzaam zijn. Bij de planning van deze radicale herinrichting moeten wij doordrongen zijn van kwetsbaarheden van onze samenleving, de biodiversiteit en onze verantwoordelijkheid voor ons stuk tropisch regenwoud.

Een Nieuwe Hoofdstad

Ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling, ter vergroting van de betrokkenheid van alle Surinamers bij de ontwikkeling en voor een beter beheer van ons grondgebied pleit de PALU ook al enige tijd voor de bouw van een nieuwe hoofdstad. Deze zou bereikbaar gemaakt moeten worden vanuit alle windstreken. Door de bouw van deze hoofdstad zal tevens de basisinfrastructuur zijn gelegd voor het hele land. De planning en de uiteindelijke bouw zullen bovendien een stimulans zijn voor alle denkbare sectoren, zoals architectuur, bouwnijverheid, kunst en cultuur, aannemerij, natuurbescherming, onderwijs, etc. Ook zullen zaken als gezondheidszorg, onderwijs, en veiligheid beter bereikbaar worden voor alle Surinamers, waar ze ook wonen in Suriname. Deze nieuwe hoofdstad zou aan alle moderne eisen moeten voldoen en in harmonie moeten zijn met de omringende natuur. Al in de komende regeerperiode kunnen wij van start gaan de voorbereidende studies en werkzaamheden waar de hele bevolking bij betrokken moet worden.

Diepzeehaven Suriname

Suriname, ligt aan de noordkust van Zuid-Amerika en is voor de Internationale zeevaartroutes een ideaal knooppunt tussen het Caribisch gebied, de Amerika’s en de routes vanuit Europa, Afrika en Azië. Die concrete ligging op aarde kan niemand van ons afnemen en dat moeten we daarom ook goed benutten. Om deze rol in de internationale scheepvaart te kunnen vervullen, pleit de PALU voor een diepzeehaven voor onze kust. Er dient zo snel mogelijk begonnen te worden met de studies die de haalbaarheid en voordelen voor onze economie moeten onderzoeken. De Diepzeehaven zal een grote inkomstenbron worden voor de Staat, maar ook voor sectoren als de bouw, transport en logistiek, etc., etc.Luchtvaarthub Suriname

Vanwege diezelfde ideale ligging in Zuid-Amerika pleit de PALU voor de transformatie van Suriname tot een luchtvaarthub. Een super moderne luchthaven die vooral dient als overstapplaats voor passagiers en vracht op een aansluitende vlucht naar bestemmingen over de hele wereld. Deze luchtvaarthub zal gaandeweg ook een enorme stimulans worden voor andere sectoren zoals ons toerisme, de energiesector, land- en tuinbouw, transport, infrastructuur, onderwijs, lokale dienstverlening in het algemeen, etc.Wil jij een bijdrage leveren aan de bovenstaande visie? Vul dan het onderstaande formulier in.Please enter your email, so we can follow up with you.